Tietosuojaseloste (Wenla-palvelu)

Voimassa 31.8.2023 alkaen

Tämä tietosuojaseloste on Prizztech Oy:n (jäljempänä myös ”Prizztech”) Wenla-palvelun käyttäjärekisteriin soveltuva informointiasiakirja. Wenla tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista. Wenla esittelee markkinoilla olevat hyvinvointi- ja terveysteknologiapalvelut, jotka sisältävät jonkin digitaalisen tai teknologisen elementin tai osa-alueen. Wenla-palvelun tuotesisällöt eivät sisällä tietoa apuvälineistä tai tuotteista, joista puuttuu digitaalinen tai teknologinen näkökulma. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Prizztechin Wenla-palvelussa keräämiä henkilötietoja ja niiden käsittelyä.

 1. Rekisterinpitäjä

  1. Prizztech Oy
   Y-tunnus: 0773693–4
   Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori
   prizztech@prizz.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  1. Henrik Vase
   puh. 044 710 5313
   henrik.vase@prizz.fi
 3. Rekisterin nimi

  1. Prizztechin ylläpitämän Wenla-palvelun käyttäjärekisteri (”Rekisteri”).
 4. Rekisterin pitämisen peruste

  1. Henkilötietoja käsitellään sopimukseen perustuvan käyttäjäsuhteen, oikeutetun edun, rekisteröidyn suostumuksen, lakisääteisen velvoitteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Henkilötietoja käsitellään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:
   1. Wenla-palvelun monipuolinen käyttö
    Tallennamme kuluttaja- ja ammattilaiskäyttäjien henkilötietoja tarjotaksemme Wenla-palvelussa monipuolisemman käyttökokemuksen. Rekisteröitymällä Wenla-palveluun käyttäjän on mahdollista merkitä valitsemiaan teknologioita suosikkeihinsa.
   2. Wenla-palvelun sisällönhallinta
    Käsittelemme yrityskäyttäjien henkilötietoja mahdollistaaksemme Wenla-palvelun sisällön ajantasaisuuden sekä paikkansapitävyyden. Käyttäjätunnusten avulla yritysten ja organisaatioiden käyttäjät pystyvät itse hallinnoimaan Wenla-palveluun syöttämiään tietoja.
   3. Markkinointi
    Rekisteröitymisen yhteydessä kysymme käyttäjiltä lupaa Wenla-palveluun liittyvän viestinnän tarjoamiseen. Voimme olla sekä kuluttaja-, ammattilais- että yrityskäyttäjiin yhteydessä kertoaksemme Wenla-palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja tarjotaksemme muita palveluita. Voimme käsitellä henkilötietoja myös tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyitä varten.
   4. Wenla-palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi
    Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme Wenla-palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Wenla-palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten.Prizztech ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 6. Rekisterin tietosisältö

  1. Henkilötietoja kerätään Wenla-palveluun rekisteröitymisen ja sen käyttämisen yhteydessä. Wenla-palveluun kerätään tietoja seuraavilta henkilötietoryhmiltä:
  2. Kuluttaja- ja ammattilaiskäyttäjät
   1. perustiedot: nimi, sähköpostiosoite sekä kielivalikoiman laajentuessa asiointikieli;
   2. käyttäjäsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Wenla-palvelua koskevat tiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;
   3. asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuk-sia koskevat kirjaukset;
   4. Wenla-palvelun käytön yhteydessä syntyneet tiedot esim. käyttäjätunnukset, tunnistamiseen liittyvät tiedot, Wenla-palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja
   5. muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot käyttäjän antaman suostumuksen perusteella.
  3. Yritysten ja organisaatioiden pää- ja alikäyttäjät
   1. perustiedot: nimi, asema yrityksessä tai organisaatiossa, yritys/organisaatio, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä asiointikieli kielivalikoiman laajentuessa;
   2. käyttäjäsuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Wenla-palvelua koskevat tiedot, mark-kinointiluvat ja -kiellot, sekä mahdollisesti myös maksu- ja laskutustiedot;
   3. asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuk-sia koskevat kirjaukset;
   4. Wenla-palvelun käytön yhteydessä syntyneet tiedot esim. käyttäjätunnukset tunnistamiseen liittyvät tiedot, Wenla-palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tie-dot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja
   5. muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot käyttäjän antaman suostumuksen perusteella.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet

  1. Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen avulla.
 8. Henkilötietojen luovuttaminen

  1. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Prizztechin ulkopuolelle.
  2. Prizztech voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:
   1. lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
   2. julkisrahoitteisten projektien rahoittajille, jotka liittyvät Wenla-palvelun toteutukseen;
   3. yhteistyökumppaniemme käsitellessä toimeksiannostamme henkilötietoja puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti;
   4. mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
   5. arvioidessamme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi; tai
   6. käyttäjän suostumuksella osapuolille, joita suostumus koskee.
 9. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

  1. Rekisteristä ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  1. Prizztech on järjestänyt Rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
  2. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja sen toimeksiannosta sekä lukuun toimivan IT-tuen työntekijöillä on pääsy Rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. IT-tuen käyttöoikeus myönnetään tapauskohtaisesti.
 11. Henkilötietojen säilyttäminen

  1. Prizztech säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
  2. Henkilötietoja säilytetään käyttäjäsuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös käyttäjäsuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Käyttäjäsuhteen päättymisen jälkeen Prizztech voi säilyttää henkilötietoja, jotka ovat tarpeen esimerkiksi vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassa olevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Prizztech voi myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaakseen käyttäjän antamaa suoramarkkinointikieltoa.
  3. Prizztech poistaa henkilötiedot, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.
 12. Rekisteröidyn oikeudet

  1. Rekisteröidyllä on oikeus:
   1. saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
   2. saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsiteltävät henkilötiedot;
   3. saada virheelliset tiedot oikaistuksi tai puutteelliset tiedot täydennetyksi;
   4. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos rekisteröity kokee, että Prizztech on käsitellyt tai käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti tai henkilötietojen käsittelyyn ei ole lainkaan oikeutta;
   5. vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista; ja
   6. kieltää Prizztechiä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin.
  2. Rekisteröidyn oikeuksia käyttääksesi Prizztech pyytää sinua olemaan yhteydessä kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön. Prizztech voi pyytää tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Mikäli Prizztechin henkilötietojen käsittelyyn on lainsäädännöstä johtuva oikeus tai velvollisuus, voi Prizztech kieltäytyä toteuttamasta pyyntöäsi.
 13. Evästeet

  1. Prizztech käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita Wenla-palvelussa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sijoitetaan Wenla-palvelun käyttäjän laitteelle hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Prizztech voi käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaakseen tilastoja verkkosivun käytöstä ymmärtääkseen, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja parantaakseen käyttäjäkokemusta.
  2. Käyttäjä voi estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivun toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.
 14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

  1. Prizztech kehittää jatkuvasti Wenla-palvelua ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.prizz.fi/tietosuojaselosteet ja www.wenla.fi, joista löytyy aina viimeisin versio tästä tietosuojaselosteesta.