Yleiset käyttöehdot

Voimassa 31.8.2023 alkaen

 1. Yleistä

  1. Prizztech Oy:n (Y-tunnus: 0773693-4) (myöhemmin ”Palveluntarjoaja”) ylläpitämä Wenla-palvelu on internet-selaimella käytettävä verkkohakemistopalvelu (myöhemmin ”Wenla-palvelu”). Wenla tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveys-alan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista palveluista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista (myöhemmin kukin näistä ”Palvelu”). Wenla esittelee markkinoilla olevat hyvinvointi- ja terveysteknologiapalvelut, jotka sisältävät jonkin digitaalisen tai teknologisen elementin tai osa-alueen. Wenla-palvelun sisältö ei sisällä tietoa apuvälineistä tai tuotteista, joista puuttuu digitaalinen tai teknologinen näkökulma.
  2. Wenla-palvelu on suunnattu kuluttajille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sote-palvelujen tuottajille ja muille työroolissa tietoa hakeville (esim. tutkijat, kehittäjät, opettajat, opiskelijat) (myöhemmin ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät”). Wenla-palvelun keskiössä on hakemisto, josta Käyttäjä voi etsiä Palveluita eri hakuehtoja käyttäen. Tietoja Palveluista kerätään yrityksiltä ja muilta palveluntuottajilta (myöhemmin ”Palveluiden Tuottaja”). Selvyyden vuoksi todetaan, että näissä käyttöehdoissa termillä ”Käyttäjä” tai ”Käyttäjät” viitataan myös Palveluiden Tuottajaan.
  3. Nämä yleiset käyttöehdot koskevat Wenla-palvelun käyttämistä (jäljempänä ”Käyttöehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Wenla-palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö Wenla-palvelun käyttö rekisteröitymistä vai ei.
  4. Selvyyden vuoksi todetaan, että näitä Käyttöehtoja ei sovelleta Käyttäjän ja Palveluiden Tuottajan välillä. Mikäli Käyttäjä hankkii tai muulla tavalla sitoutuu Wenla-palvelun avulla löytämäänsä Palveluun, määräytyy Käyttäjän ja Palveluiden Tuottajan väliset sopimusehdot osapuolten erikseen sopimien ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palveluiden Tuottajan tarjoamista Palveluista eikä muistakaan Palveluiden Tuottajan ja Käyttäjän välisistä asioista.
 2. Rekisteröityminen ja käyttäjätunnus

  1. Wenla-palvelun ja/tai sen toiminnallisuuksien käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä Wenla-palveluun. Käyttäjän rekisteröityessä Wenla-palveluun hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut tiedot. Käyttäjä saa Wenla-palvelun käyttöä varten haltuunsa käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Wenla-palveluun. Käyttäjätiliin liittyvä käyttäjätunnus ei saa sisältää loukkaavia tai rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja ja sen tulee muutoinkin olla hyvien tapojen mukainen. Rekisteröityvällä Käyttäjällä tulee olla toimiva sähköpostiosoite, sillä rekisteröinnin loppuun saattamiseksi Käyttäjän tulee vahvistaa ko. sähköpostiin lähetettävä vahvistusviesti.
  2. Yritysten ja organisaatioiden osalta ensimmäinen rekisteröityvä Käyttäjä luo itselleen pääkäyttäjätunnuksen, jolla tämä pystyy hallinnoimaan ko. yrityksen tai organisaation alikäyttäjätunnuksia. Pääkäyttäjä sekä alikäyttäjät hallinnoivat Wenla-palvelussa olevia yrityksen tai organisaation sekä Palvelun tietoja. Yritykset ja organisaatiot ovat vastuussa siitä, että sen pääkäyttäjä ja alikäyttäjät tutustuvat Käyttöehtoihin ja noudattavat niitä.
  3. Käyttäjän on Wenla-palveluun rekisteröityessään sekä Wenla-palvelua käyttäessään ilmoitettava kaikki Käyttäjältä edellytetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikein. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjän tulee ilmoittaa tietojensa muutoksista Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä. Käyttäjällä ei ole oikeutta liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita tai tietoja, eikä muutoinkaan esiintyä toisena henkilönä.
  4. Käyttäjä on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimenpiteistä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille. Jos Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana joutuu tai Käyttäjä epäilee, että salasana tai käyttäjätunnus on joutunut ulkopuolis(t)en tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa asiasta välittömästi Palveluntarjoajalle. Käyttäjän käyttäjätunnuksella tehdyt toimenpiteet sitovat käyttäjätunnuksen omistajaa, kunnes Palveluntarjoaja on vahvistanut saaneensa Käyttäjältä ilmoituksen tunnusten paljastumisesta.
  5. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta tai muita Käyttäjän Wenla-palveluun toimittamia tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.
  6. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus lukita tai poistaa Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee väärinkäytöstä tai jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaisesti.
 3. Palvelun aineisto, säilytys ja varmuuskopiointi

  1. Palveluntarjoaja ylläpitää Wenla-palvelua, jossa Käyttäjä voi roolistaan ja Palvelun toiminnallisuuden luonteesta riippuen muun muassa hakea, vertailla tai markkinoida Palvelua.
  2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Wenla-palvelussa ilmoitetuista Palveluista tai muusta Wenla-palveluun tallennetusta aineistosta, eikä vastaa Käyttäjien Wenla-palvelussa antamien tietojen oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai ajantasaisuudesta. Palveluntarjoaja ei ota kantaa Käyttäjien välille mahdollisesti syntyviin erimielisyyksiin.
  3. Palveluntarjoaja ei vastaa Wenla-palveluun tallennetuista linkeistä, jotka johtavat Palvelun verkkosivustolle tai muulle verkkosivustolle eikä valvo niiden luotettavuutta. Käyttäjä hyödyntää linkkejä omalla vastuullaan.
  4. Käyttäjä voi tallentaa aineistoa Palveluntarjoajan käyttämälle palvelimelle. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan takaa tallennetun aineiston säilyvyyttä eikä vastaa aineiston muuttumisesta, katoamisesta, tuhoutumisesta tai poistamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Aineiston säilyttämiseksi Käyttäjä on velvollinen itse huolehtimaan Palveluntarjoajan palvelimelle tallennetun aineiston varmuuskopioiden tallentamisesta itselleen. 
 4. Käyttäjän vastuu

  1. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Wenla-palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, lakien ja muiden säädösten ja hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti kaikista kuluista ja vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta toimittamastaan aineistosta ja/tai Wenla-palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.
  2. Käyttäjä vastaa kaikesta sisällöstä ja materiaalista, jonka hän tallentaa Wenla-palveluun ja/tai saattaa Wenla-palvelun avulla muiden saataville (muun muassa lataamalla materiaalia Wenla-palveluun, käyttämällä erilaisia linkitysmenetelmiä sekä muilla mahdollisilla tavoilla). Palveluiden Tuottaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä päivittämään Wenla-palveluun tarjoamaansa Palvelua koskevat muutokset.
  3. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta tallentaa Wenla-palveluun muuta kuin itse Palveluun liittyvää mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia.
  4. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Wenla-palvelua kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan tai muutoin hyvien tapojen vastaisen aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen sekä mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Wenla-palvelua.
  5. Yritysten ja organisaatioiden osalta sekä pääkäyttäjä ja alikäyttäjät että yritys ja/tai organisaatio itse vastaavat yhdessä ja erikseen täysimääräisesti Käyttäjän Käyttöehtojen, muiden sovellettavien ehtojen, lakien ja hyvän tavan vastaisesta toiminnasta Wenla-palvelussa Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille sekä kolmansille osapuolille.
  6. Mikäli Käyttäjä huomaa, että Wenla-palveluun on lisätty Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista aineistoa tai huomaa Wenla-palvelua käytetyn muutoin Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle Wenla-palvelun toiminnallisuuden kautta. 
 5. Käyttöoikeus

  1. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Wenla-palvelua ja sen sisältämää aineistoa Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Wenla-palvelua ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka kuuluvat Wenla-palvelun tavanomaiseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää kolmansille osapuolille Palveluntarjoajalta saamaansa käyttöoikeutta Wenla-palveluun tai sen sisältämään aineistoon.
  2. Mikäli Käyttäjä tallentaa Wenla-palveluun aineistoa, kuten ilmoituksia, tekstejä, kuvia ja/tai muuta materiaalia ja aineistoa (”Käyttäjän Aineisto”), Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä korvausta rajoittamattoman oikeuden hyödyntää millä tahansa tavalla Käyttäjän Aineistoa. Palveluntarjoajalla on esimerkiksi oikeus muokata, tallentaa, kopioida, siirtää ja/tai luovuttaa edelleen Käyttäjän Aineistoa sekä asettaa Käyttäjän Aineisto yleisön saataville missä tahansa Palveluntarjoajan kanavassa.
  3. Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjän Aineisto ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta rajoittumatta, immateriaalioikeuksia, lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä. 
 6. Käyttöehtojen muuttaminen

  1. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Käyttäjää tiedotetaan Käyttöehtojen muutoksesta Wenla-palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot Wenla-palvelun verkkosivustolta. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muuttuneet Käyttöehdot, mikäli Käyttäjä käyttää Wenla-palvelua sen jälkeen, kun päivitetyt Käyttöehdot ovat saatavilla Wenla-palvelun verkkosivustolla tai Käyttäjää on tiedotettu muuttuneista Käyttöehdoista.
 7. Wenla-palvelun ylläpito, päivitykset ja käyttökatkokset

  1. Palveluntarjoaja pyrkii tuottamaan mahdollisimman toimintavarman Wenla-palvelun, joka on lähtökohtaisesti keskeytyksettä käytettävissä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan anna takuita Wenla-palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista.
  2. Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Wenla-palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta muuttaa Wenla-palvelua, sen osia ja siellä olevaa aineistoa, korjata Wenla-palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita sekä poistaa käytöstä Wenla-palvelun osia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Wenla-palvelun kehittäminen, muuttaminen ja lopettaminen osittain tai kokonaan ovat Palveluntarjoajan yksinomaisessa päätäntävallassa. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Käyttäjää Wenla-palvelun olennaisista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen Wenla-palvelun verkkosivustolla tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.
  3. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huoltotöiden, päivitysten, tietoliikenneverkon, internet-verkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Wenla-palvelun toimintakatkoksista.
 8. Immateriaalioikeudet

  1. Wenla-palvelun omistus- sekä tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille tai muille oikeudenhaltijoille.
  2. Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Wenla-palvelun käytön myötä tai muutoinkaan.
  3. Käyttäjän tulee varmistaa, että Käyttäjän Aineisto ei loukkaa mitään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien mutta rajoittumatta, immateriaalioikeuksia, lakeja tai yleisiä hyvän tavan mukaisia käytäntöjä. Palveluntarjoaja ei vastaa mahdollisista kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat Käyttäjän Aineistosta. 
 9. Henkilötietojen käsittely

  1. Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteissa: www.prizz.fi/tietosuojaselosteet ja www.wenla.fi
 10. Käyttöoikeuden siirtäminen

  1. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Wenla-palvelu, sen ylläpitäminen ja käyttöoikeudet kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttäjätunnusta tai käyttöoikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta kolmannelle osapuolelle.
 11. Käyttöoikeuden päättyminen

  1. Rekisteröitynyt Käyttäjä voi poistaa käyttäjätunnuksensa Wenla-palvelussa olevan toiminnallisuuden kautta. Mikäli Käyttäjän käyttäjätili on pitkään käyttämättä ja/tai Palvelun tiedot tai muut Käyttäjän tiedot päivittämättä, Palveluntarjoajalla oikeus sulkea Käyttäjän käyttäjätili ja poistaa siihen liittyvät tiedot/aineisto.
  2. Palveluntarjoajalla on oikeus perustellusta syystä sulkea Käyttäjän käyttäjätili ilman erillisen ilmoituksen toimittamista Käyttäjälle. Perusteltuna syynä pidetään mukaan lukien, mutta rajoittumatta, Käyttöehtojen rikkomista.
  3. Käyttöoikeuden päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää Wenla-palvelua ja Käyttäjän käyttäjätunnus suljetaan. Käyttäjä hyväksyy, että Palveluntarjoajan oikeudet Käyttäjän Aineistoon jäävät voimaan päättymisestä huolimatta.
  4. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toimittamaan Käyttäjälle Käyttäjän Aineistoa käyttöoikeuden päätyttyä, eikä muutenkaan vastaa minkään Käyttäjän Aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.
  5. Käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset Palveluntarjoajan ja Käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joiden on luonteensa vuoksi tarkoitettu jäävän voimaan (esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuus). 
 12. Vastuunrajoitus

  1. Palveluntarjoaja tarjoaa Wenla-palvelun ja sen sisällön ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuita, vakuutuksia tai vastuita. Käyttäjä käyttää Wenla-palvelua omalla vastuullaan.
  2. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Palveluntarjoaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
  3. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuu Wenla-palvelun käyttämisestä tai Wenla-palvelun keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista taikka tiedoista tai ilmoituksista, joita Wenla-palvelun kautta on saatavilla taikka mistä tahansa muista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka muutoin aiheutuvat Wenla-palvelun yhteydessä.
  4. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat Käyttäjän Aineistosta tai muusta Wenla-palveluun tallennetusta aineistosta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa välittömästi virheellinen, haitallinen tai puutteellinen aineisto Wenla-palvelusta.
  5. Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. 
 13. Sovellettava laki ja erimielisyydet

  1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.
  2. Mahdolliset Käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisin keskinäisin neuvotteluin. Ellei erimielisyyksiä pystytä näin ratkaisemaan, ratkaistaan riita ensiasteena Satakunnan käräjäoikeudessa.
  3. Kuluttajakäyttäjä voi saattaa riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme kuluttajaa olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

   Kuluttajaneuvonta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta
   Kuluttajariitalautakunta: www.kuluttajariita.fi, Hämeentie 3, PL 3066, 00531 HELSINKI, kril@oikeus.fi
 14. Yhteystiedot

Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Prizztech Oy (Y-tunnus: 0773693-4)
Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Suomi
Puhelin: 02 620 5300
Sähköposti: prizztech@prizz.fi